Centrum manažmentu regionálného rozvoja okresu Sabinov, n.o. je výkonným orgánom pre implementáciu Akčného plánu a ďalších rozvojových aktivít, ako aj projektové stredisko pre prípravu kľúčových aktivít Akčného plánu na zabezpečenie úloh technického sekretariátu, mediálnej a komunikačnej podpory, na podporu inkluzívneho verejného obstarávania, metodickú podporu tvorby spoločných projektov a iniciatív aktérov v území, spracovaním strategických dokumentov okresu Sabinov.

Hlavným cieľom je podpora aktivít smerujúcich k vytvoreniu 1 115 pracovných miest do roku 2020 v súlade s Akčným plánom pre okres Sabinov. CMRRSB, n.o. nebude vykonávať hospodársku činnosť počas realizácie opatrení Akčného plánu okresu Sabinov, ani v období udržateľnosti projektu. Centrum manažmentu regionálneho rozvoja okresu Sabinov, n.o. poskytuje poradenské a konzultačné služby pre implementáciu Akčného plánu okresu Sabinov schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 350 z 22. augusta 2016.

Hlavným cieľom centra je v súlade s opatreniami navrhnutými v Akčnom pláne prispievať k implementácii projektových zámerov financovaných z regionálneho príspevku a európskych štrukturálnych a investičných fondov v okrese Sabinov subjektami z oblasti samosprávy, podnikateľského i mimovládneho sektora a znižovať tak mieru nezamestnanosti v okrese.

PODPORA

Akčný plán

Zabezpečovanie úloh administratívného sekretariátu, mediálnej a komunikačnej podpory pre implementáciu Akčného plánu

Projekty

Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb pri príprave projektov

EŠIF

Poradenstvo pre európske štrukturálne a investičné fondy pre žiadateľov v spolupráci s informačno poradenským centrom pre EŠIF

Vzdelávanie

Podpora pri organizovaní seminárov a workshopov

ODPORÚČANÉ ODKAZY

Úrad vlády SR

Úrad vlády SR

SARIO – Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

SARIO – Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF

Národná sieť rozvoja vidieka

Národná sieť rozvoja vidieka

Protimonopolný úrad SR

Protimonopolný úrad SR

Operačné programy EŠIF

EŠIF - EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE A INVESTIČNÉ FONDY

prioritná os 1 – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

prioritné osi 2, 3, 4 – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

prioritné osi 5, 6 – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Výskumná agentúra

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

KONTAKTY

NAPÍŠTE NÁM

CENTRUM MANAŽMENTU REGIONÁLNEHO ROZVOJA OKRESU SABINOV, n.o.
 
Námestie Slobody 62/62
083 01 Sabinov
IČO: 50574531
DIČ: 2120369955
 
Ing. Ladislav Hoz - riaditeľ centra
Mobil: 0917 508 772
 
Ing. Gabriela Angelovičová
Mobil: 0907 459 712
 
Mgr. Slavomíra Surmiková
Mobil: 0949 308 767